Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε ποινικές έρευνες και διαδικασίες

20. Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται σε δικαστική απόφαση ή αρχείο ή φάκελο υπόθεσης που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας, η άσκηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 15, 16 και 18 δικαιωμάτων πραγματοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.