Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας

21.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, του πλαισίου και των σκοπών της επεξεργασίας, καθώς και της πιθανότητας και τους διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας κινδύνους προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας.

(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο.