Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού ως προς την επεξεργασία

18.-(1) Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης από αυτό.

(2) Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 5, 10 ή 12 ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί η εκ του νόμου υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

(3) Στις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

(4) Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία, εάν-

(α)Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και δεν μπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσον αυτά είναι ακριβή ή ανακριβή, ή

(β)επιβάλλεται να διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απόδειξης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων πριν από την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.

(5) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει εγγράφως το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε άρνηση διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας τεκμηριώνοντας τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η απόφασή του:

Νοείται ότι, οι λόγοι άρνησης καθώς επίσης και η σχετική τεκμηρίωση, τίθενται στη διάθεση του Επιτρόπου, κατά την εξέταση τυχόν καταγγελίας από το υποκείμενο των δεδομένων.

(6) Σε κάθε περίπτωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το εδάφιο (5), ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει παράλληλα το υποκείμενο των δεδομένων, για τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς τον Επίτροπο ή να ασκήσει προσφυγή εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών, στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(7) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δύναται να παραλείψει να παράσχει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (5) ενημέρωση, στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που ένας τέτοιος περιορισμός συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες με σκοπό-

(α)Την αποφυγή της παρακώλυσης επίσημων ή νομικών ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών, ή

(β)την αποφυγή της παρεμπόδισης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, ή

(γ)την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ή

(δ)την προστασία της εθνικής ασφάλειας, ή

(ε)την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων προσώπων.

(8) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην αρμόδια αρχή από την οποία προέρχονται τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

(9) Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν ή περιορίστηκε η επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4), ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τους αποδέκτες και οι αποδέκτες διορθώνουν ή διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή περιορίζουν την επεξεργασία των υπ' ευθύνη τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.