Συνεργασία με τον Επίτροπο

29. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με τον Επίτροπο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.