Εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων

28.-(1) Πριν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε εκτίμηση αντικτύπου των πράξεων επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις όπου τύπος επεξεργασίας, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών, πιθανόν να προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, του πλαισίου, του πεδίου εφαρμογής και των σκοπών της επεξεργασίας.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον γενική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας, εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς επίσης και εγγυήσεις, μέτρα ασφαλείας και μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων.