Προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο

30.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διαβουλεύεται με τον Επίτροπο πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστημα αρχειοθέτησης που πρόκειται να δημιουργηθεί, εφόσον-

(α) Από εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 28, προκύπτει ότι η επεξεργασία θα προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν λάβει μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου, ή

(β) ο τύπος επεξεργασίας, ιδίως κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανισμών ή διαδικασιών, ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να καταρτίζει κατάλογο των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει στον Επίτροπο, την εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και, κατόπιν αιτήματος, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία επιτρέπει στον Επίτροπο να αξιολογήσει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας και, ιδίως, τους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων και τις σχετικές εγγυήσεις.

(4) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θα παραβίαζε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ιδίως εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει προσδιορίσει ή μετριάσει επαρκώς τον κίνδυνο, παρέχει γραπτώς, εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, στον εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του που προβλέπονται στο άρθρο 46.

(5) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (4) προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(6) Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της προθεσμίας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Επίτροπος ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, τον εκτελούντα την επεξεργασία για την ενδεχόμενη παράταση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

(7) Σε περίπτωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου που αφορά διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, ο Επίτροπος, για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δύναται να επιβάλει ρητώς περιορισμούς στην προβλεπόμενη διαβίβαση, με όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή μέτρων μετριασμού του κινδύνου που υποδεικνύει η εκτίμηση αντικτύπου για την προβλεπόμενη διαβίβαση.