Διαβίβαση και συνδυασμός συστημάτων αρχειοθέτησης

31.-(1) Επεξεργασία που αφορά στη διαβίβαση ή στη συσχέτιση ή στο συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας δύο ή περισσοτέρων αρμοδίων αρχών ή μεταξύ αρμοδίων αρχών και άλλων δημόσιων αρχών ή φορέων, και η οποία γίνεται για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου 3, επιτρέπεται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που επεξεργασία αφορά τη διαβίβαση ή τη συσχέτιση ή το συνδυασμό αναφερόμενων στο άρθρο 12 ειδικών κατηγοριών δεδομένων, μεταξύ συστημάτων αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας δύο ή περισσοτέρων αρμοδίων αρχών, ή μεταξύ αρμοδίων αρχών και άλλων δημόσιων αρχών ή φορέων, και η οποία διενεργείται με τη χρήση του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του άρθρου 3, απαιτείται διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση με τον Επίτροπο.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) εκτίμηση αντικτύπου διενεργείται από κοινού από τις αρμόδιες ή τις δημόσιες αρχές ή φορείς που πρόκειται να συνδυάσουν τα συστήματα αρχειοθέτησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και περιλαμβάνει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει τον προβλεπόμενο συνδυασμό ή και να επιβάλει στις αρμόδιες ή τις δημόσιες αρχές ή φορείς που πρόκειται να συνδυάσουν τα συστήματα αρχειοθέτησής τους, όρους και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του, περιλαμβανομένης της εφαρμογής μέτρων μετριασμού του κινδύνου που υποδεικνύει η εκτίμηση αντικτύπου για την προβλεπόμενη επεξεργασία.