Ενημέρωση που διατίθεται ή δίδεται στο υποκείμενο των δεδομένων

15.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας·

(β)τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση·

(γ)τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

(δ)το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιτρόπου·

(ε)το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο εν λόγω πρόσωπο.

(2) Πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων του:

(α)Τη νομική βάση της επεξεργασίας·

(β)το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια στη βάση των οποίων καθορίζεται το εν λόγω χρονικό διάστημα·

(γ)όπου εφαρμόζεται, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·

(δ)εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμπληρωματικές πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγονται εν αγνοία του υποκειμένου των δεδομένων.

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να καθυστερήσει, να περιορίσει ή να παραλείψει να παράσχει τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον και στον βαθμό που ένα τέτοιο μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, με σκοπό-

(α)Την αποφυγή της παρακώλυσης επίσημων ή νομικών ερευνών, διερευνήσεων ή διαδικασιών,

(β)την αποφυγή της παρεμπόδισης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων,

(γ)την προστασία της δημόσιας ασφάλειας,

(δ)την προστασία της εθνικής ασφάλειας,

(ε)την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων προσώπων.

(4) Κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας, ο Επίτροπος δύναται να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί κατάλογο με τις κατηγορίες επεξεργασίας οι οποίες ενδέχεται να υπάγονται, εν όλω ή εν μέρει, στους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (3).