Γνωστοποίηση και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

14.-(1)(α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 15 και παρέχει κάθε γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων των άρθρων 13, 14 έως 20 και 24, σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

(β) Οι πληροφορίες παρέχονται με κάθε κατάλληλο μέσο, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα και κατά γενικό κανόνα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις πληροφορίες στην ίδια μορφή που υποβλήθηκε η αίτηση.

(2) O υπεύθυνος επεξεργασίας, διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13 και 16 έως 20.

(3) O υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί το υποκείμενο των δεδομένων, για τη συνέχεια που δίδεται στο αίτημά του.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 και κάθε ενημέρωση και ενέργεια βάσει των διατάξεων των άρθρων 13, 16 έως 20 και 34, παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

(β) Σε περίπτωση που τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να-

(i)Επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους ανάλογα με τις διοικητικές δαπάνες για την παροχή των πληροφοριών ή τη γνωστοποίηση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

(ii)αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα:

Νοείται ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης, του προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

(5) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων, εάν έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ή 18.