Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

13.-(1) Απαγορεύεται η λήψη απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει δυσμενή έννομα αποτελέσματα για το υποκείμενο των δεδομένων ή το θίγει σε μεγάλο βαθμό, εκτός εάν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η οικεία νομοθεσία προβλέπει για τη λήψη αποφάσεων όπως αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, αυτή πρέπει να προβλέπει κατάλληλες διασφαλίσεις υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον δε το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας.

(2) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 12, εκτός εάν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

(3) Απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ που έχει ως αποτέλεσμα διακρίσεις εις βάρος φυσικών προσώπων, με βάση τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στο άρθρο 12.