Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

16. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση κατά πόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υποβάλλονται ή όχι σε επεξεργασία και, εφόσον συμβαίνει αυτό, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία·

(β)τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία·

(γ)τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·

(δ)εφόσον είναι δυνατόν, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια στη βάση των οποίων καθορίζεται το εν λόγω διάστημα·

(ε)το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων·

(στ)το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο και τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιτρόπου ·

(ζ)τη γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, όσον αφορά στην προέλευσή τους.