Κανονισμοί

56. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.