Αδικήματα και ποινές

55.-(1) Διαπράττει αδίκημα-

(α) Ο εκτελών την επεξεργασία ο οποίος καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 24,

(β) ο εκτελών την επεξεργασία ο οποίος έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται χωρίς την εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25,

(γ) το πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και τα επεξεργάζεται χωρίς την εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25,

(δ) ο εκτελών την επεξεργασία ο οποίος δεν γνωστοποιεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 33,

(ε) το πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως εμποδίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 37, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τη συνεργασία με τον Επίτροπο,

(στ) το πρόσωπο το οποίο διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, κατά παράβαση των διατάξεων του Μέρους V του παρόντος Νόμου,

(ζ) το πρόσωπο το οποίο, χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, για οποιοδήποτε σκοπό.

(2) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ή άλλου προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε άλλο πρόσωπο υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, σε περίπτωση που πράξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) βλάπτουν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας ή προκαλούν οποιασδήποτε μορφής απειλή για την εθνική ασφάλεια ή/και τη δημόσια τάξη, τούτο καθίσταται επιβαρυντικός παράγοντας και, σε περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τέτοιο αδίκημα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή/και στις τις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διενέργεια πράξης επεξεργασίας η οποία δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.