Σχέση με προηγουμένως συναφθείσες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας

57. Οι διεθνείς συμφωνίες που αφορούν στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς οι οποίες συνήφθησαν από τη Δημοκρατία πριν από τις 6 Μαΐου 2016 και οι οποίες είναι συμβατές προς το εφαρμοστέο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δίκαιο, εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή ανακληθούν.