Μεταβατική περίοδος

43.-(1) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι διατάξεις των άρθρων 7 (β), (γ), (δ), (ζ), (η), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 39 του παρόντος Νόμου παύουν να ισχύουν:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των υπόλοιπων άρθρων ισχύουν στο βαθμό που δεν προσκρούουν στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7) του παρόντος άρθρου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «μεταβατική περίοδος» σημαίνει την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και της ημερομηνίας κατά την οποία, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, που παρουσιάζονται στις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, δεν υπερβαίνει τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε τιμές αγοράς.

(3) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 51 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, διορίζει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και/ή έναν ή περισσότερους οίκους ή οργανισμούς εγνωσμένου κύρους, ως λειτουργικούς διαχειριστές του Ταμείου, οι οποίοι επενδύουν και διαχειρίζονται το Ταμείο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι λειτουργικοί διαχειριστές, εξαιρουμένης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε έξοδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για εκτέλεση των καθηκόντων της ως λειτουργικού διαχειριστή, στην περίπτωση που διοριστεί για το σκοπό αυτό ή οποιαδήποτε τέλη και αμοιβές που καταβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λειτουργικούς διαχειριστές, που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Ταμείου.

(4) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δύνανται να είναι ρευστά διαθέσιμα ή/και να επενδύονται μόνο σε κρατικά ομόλογα τρίτων χωρών ή/και ομόλογα που εκδίδονται από υπερεθνικούς οργανισμούς, τα οποία χαρακτηρίζονται από επαρκή εμπορευσιμότητα και έχουν αξιολογηθεί ως χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(5) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα -

(α) Διορίζει έναν ή περισσότερους λειτουργικούς διαχειριστές του Ταμείου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου·

(β) ετοιμάζει τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο άρθρο 31 προωθώντας την για δημοσίευση και καθορίζει με οδηγία του οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανόνες που απαιτούνται για τη σωστή επένδυση των περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση του Ταμείου·

(γ) ελέγχει την απόδοση των λειτουργικών διαχειριστών και τους αντικαθιστά με άλλους λειτουργικούς διαχειριστές εάν, κατά την άποψή του, αυτό απαιτείται για τη σωστή επένδυση εκ μέρους του Ταμείου και τη διαχείριση αυτού·

(δ) διατηρεί οποιουσδήποτε λογαριασμούς δημιουργούνται για το Ταμείο και ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου·

(ε) ετοιμάζει την ετήσια έκθεση του Ταμείου και την υποβάλλει στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του σχετικού οικονομικού έτους·

(στ) ετοιμάζει και προωθεί για δημοσίευση οποιεσδήποτε εκθέσεις και πληροφορίες σε σχέση με τις επενδύσεις και τη διαχείριση του Ταμείου, ανάλογα με την κρίση του, τηρώντας την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών όπως προβλέπεται στο άρθρο 40· και

(ζ) δηλώνει σε κάθε έγγραφο διορισμού τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργικών διαχειριστών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι λειτουργικοί διαχειριστές -

(i) διαχειρίζονται και επενδύουν εκ μέρους του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τη Δήλωση Επενδυτικής Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και κανόνες ορίζονται από τον Υπουργό και/ή οδηγίες που εκδίδονται από τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και

(ii) δίνουν αναφορά στον Υπουργό σχετικά με την κατάσταση των επενδύσεων του Ταμείου που αναλαμβάνει ο εκάστοτε λειτουργικός διαχειριστής σε χρόνο και με τρόπο που ορίζει ο Υπουργός:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, να αναθέσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου σε οποιαδήποτε τμήματα υπάγονται στο υπουργείο του ή στον Γενικό Λογιστή, με εξαίρεση τον διορισμό λειτουργικού διαχειριστή του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(6) Σε περίπτωση διορισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως λειτουργικού διαχειριστή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), που επενδύει και διαχειρίζεται, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου -

(α) Το Ταμείο αντιμετωπίζεται ως οργανισμός ή φορέας όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρο 49 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου για σκοπούς εφαρμογής του εν λόγω άρθρου του αναφερομένου Νόμου·

(β) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού της, περιλαμβανομένων και προσώπων που κατείχαν τέτοια θέση δεν φέρουν ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και ευθυνών τους σε σχέση με τη λειτουργική διαχείριση του Ταμείου, εκτός αν αποδειχτεί ότι οι εν λόγω πράξεις ή παραλείψεις αποτελούν εκ προθέσεως υπαίτια συμπεριφορά ή βαριά αμέλεια.

(7) Ο λειτουργικός διαχειριστής συνάπτει συμφωνία με τον Υπουργό η οποία, μεταξύ άλλων:

(α) Προσδιορίζει τις ευθύνες του ως λειτουργικού διαχειριστή·

(β) περιγράφει τις διαδικασίες για ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση μεταξύ του λειτουργικού διαχειριστή και του Υπουργείου Οικονομικών·και

(γ) καθορίζει την αμοιβή που καταβάλλεται στον λειτουργικό διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.