Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

44. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.