Διάλυση του Ταμείου

42. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου ή/και του Οργανισμού, κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε χρηματικό ποσό του Ταμείου ή/και του Οργανισμού, μετά από την ικανοποίηση τυχόν υποχρεώσεών τους, περιέρχεται στη Δημοκρατία.