Προσόντα επιλεξιμότητας και αποκλεισμού

15.-(1) Ως Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, τα οποία αποδεδειγμένα κατέχουν επαρκή επιστημονική κατάρτιση και πείρα, καθώς και επαγγελματική αξιοπιστία στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων ή/και στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία δεν στερούνται της ικανότητας προς διορισμό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3).

(2) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου το οποίο -

(α) Έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης·

(β) έχει κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει εκδοθεί κατ’ αυτού διάταγμα διορισμού σύνδικου ή έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(γ) έχει, λόγω προσωπικής ανάρμοστης διαγωγής, ακυρωθεί ή ανασταλεί από αρμόδια αρχή η άσκηση επαγγέλματός του·

(δ) του έχει απαγορευθεί από τις αρμόδιες αρχές ή δεν νομιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να είναι σύμβουλος ή λειτουργός οποιασδήποτε οντότητας ή εταιρείας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στη Δημοκρατία·

(ε) έχει κριθεί ένοχο για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

(στ) είναι σύζυγος, γονέας, αδελφός, αδελφή, άμεσος απόγονος ή σύζυγος του άμεσου απόγονου υφιστάμενου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου ή προσώπου που διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου κατά τα αμέσως προηγούμενα έξι (6) έτη.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος του Συμβουλίου εφόσον είναι -

(α) Πρόεδρος ή μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων∙

(β) δημόσιος υπάλληλος ή αξιωματούχος ή υπάλληλος οργανισμού που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση:

Νοείται ότι, η ως άνω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται για πρόσωπο, το οποίο κατέχει θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο ή είναι υπάλληλος άλλου οργανισμού με λειτουργική ανεξαρτησία.