Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012, τίθενται σε ισχύ σε εξήντα (60) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η ως άνω προθεσμία αφορά τις περιπτώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι έχουν υποβάλει, πριν από την 25η Ιουλίου 2022, αιτήσεις για εξασφάλιση των αδειών και πιστοποιητικών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται και σε ιδιωτικά φροντιστήρια τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9.