Κανονισμοί

27.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζουν ή να συμπληρώνουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

(α) Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

(β) τους όρους που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών φροντιστηρίων.

(γ) τους τύπους των αιτήσεων, των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(δ) τους όρους εντολής, τα κριτήρια επιλογής και τις αρμοδιότητες των ειδικών επιτροπών που ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και, αν έπειτα από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες Κανονισμούς, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.