Αδικήματα και ποινές

26.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Διατηρεί ή λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο χωρίς να είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου ή

(β) χρησιμοποιεί τον όρο “Φροντιστήριο” ή “Ιδιωτικό Φροντιστήριο” ή “Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο” ή άλλο παρόμοιο όρο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή ή

(γ) ενώ είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσας κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου και εργοδοτείται ή διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο ή συμμετέχει στη διοίκηση ή είναι μέτοχος νομικού προσώπου που διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:

(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. ή

(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την επιβολή της ποινής εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται, κατά την κρίση του, επιπρόσθετα, από άλλη ποινή η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να διατάξει-

(α) τη διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου σε σχέση προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

(β) την καταβολή των εξόδων της δίκης από το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.