Διαφημίσεις ιδιωτικού φροντιστηρίου

25.-(1) Οι διαφημίσεις ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν δύναται να περιέχουν οποιοδήποτε παραπλανητικό στοιχείο αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Τον τύπο, το επίπεδο και τη φύση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(β) τα προσόντα του ιδιοκτήτη, του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

(γ) το βαθμό επιτυχίας των μαθημάτων του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).