Πειθαρχική διαδικασία

24.-(1)(α) Αν περιέλθει σε γνώση της Αρμόδιας Αρχής ή καταγγελθεί σε αυτήν ότι ιδιοκτήτης ή μέλος διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού φροντιστηρίου δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα αυτή αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 (2) (α).

(β) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της επιτόπιας διερεύνησης στο ιδιωτικό φροντιστήριο, αν το πιθανό πειθαρχικό αδίκημα έχει σχέση με τη λειτουργία του και ο υπό διερεύνηση ιδιοκτήτης ή το μέλος του διδακτικού προσωπικού υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποπεράτωση της διερεύνησης τις απόψεις του αναφορικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

(2) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διερεύνησης, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ύπαρξη ή μη εκ πρώτης όψεως πειθαρχικού αδικήματος.

(3)(α) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), κρίνει ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος συντάσσει σχετικό κατηγορητήριο το οποίο επιδίδει στον υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη, διευθυντή ή μέλος του διδακτικού προσωπικού καλώντας τον σε ακρόαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώστε να εκθέσει την υπεράσπισή του.

(β) Σε περίπτωση που το υπό διερεύνηση πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν εμφανιστεί κατά την ορισθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, η υπόθεση διεξάγεται στην απουσία του, νοουμένου ότι η επίδοση της κλίσης του κατηγορητηρίου έχει γίνει νόμιμα.

(γ) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά.

(δ) Κάθε απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής και αποστέλλεται ως εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή για να αποφασίσει την ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικών ποινών όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 23 (2).