Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και πειθαρχικές ποινές

23.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων καταχωρισμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων καθώς και το διδακτικό προσωπικό που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, εάν-

(α) Καταδικαστούν για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

(β) επιδείξουν διαγωγή επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

(γ) παραβούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προνοούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(2) Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν είναι-

(α) Γραπτή επίπληξη.

(β) ανακοίνωση στον τύπο.

(γ) διακοπή λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου καταχωρισμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση.

(δ) διαγραφή ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

(ε) διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων:

Νοείται ότι αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον ιδιοκτήτη ή μέλους διδακτικού προσωπικού που είναι καταχωρισμένα στα αντίστοιχα Μητρώα ουδεμία πειθαρχική δίωξη επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον αυτού για το ίδιο αδίκημα μέχρι την τελική εκδίκαση και αποπεράτωση της ποινικής δίωξης:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ιδιοκτήτης ή το μέλος του διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Μητρώο ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά και δεν βρέθηκε ένοχος, δεν δύναται να διωχθεί πειθαρχικά για το ίδιο αδίκημα.