Ειδική Επιτροπή Ελέγχου

22.-(1) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναθέσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς, η οποία έχει το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη διερεύνηση, τη συλλογή πληροφοριών, την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24.

(β) την υποχρέωση εμφάνισης ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας.

(γ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(δ) τη σύνταξη και την υποβολή εκθέσεων προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις διερευνώμενες υποθέσεις.