Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου

21.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού φροντιστηρίου επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο ιδιωτικό φροντιστήριο και στις αίθουσες διδασκαλίας για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν-

(α) Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(β) την εργοδότηση του διδακτικού προσωπικού.

(γ) την τήρηση του καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος.

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία.

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για αντιμετώπισή τους και για αρτιότερη λειτουργία του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(στ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου.

(ζ) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού φροντιστηρίου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου διενεργούν την επιθεώρηση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και την επιθεώρηση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 (1) και υποβάλλουν την έκθεσή τους στην Αρμόδια Αρχή στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η έκθεση που προνοείται στις διατάξεις του εδαφίου (2) περιλαμβάνει, για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), δυσμενείς παρατηρήσεις, η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και/ή στον διευθυντή του ιδιωτικού φροντιστηρίου και τον καλεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (3) η έκθεση παραπέμπεται από την Αρμόδια Αρχή στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 22, για περαιτέρω διερεύνηση.