Κατάργηση Νόμου

29. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 28(2), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012, καταργούνται όσον αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια.