Μεταβατική διάταξη

30. Μέχρι να εκδοθούν Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 εξακολουθούν να ισχύουν οι Κανονισμοί και οι οδηγίες που περιέχονται σε εγκυκλίους του Υπουργείου, που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου, ο οποίος με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται, όσον αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια, νοουμένου ότι οι ρυθμίσεις τους δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.