Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012, τίθενται σε ισχύ σε τριάντα έξι (36) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.