Υπολογισμός τεχνικών προβλέψεων

351.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 79 του παρόντος Νόμου, για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν άλλες, γενικά αποδεκτές αναλογιστικές ή στατιστικές μέθοδοι υπό την αίρεση της εκ των προτέρων έγκρισης του Εφόρου.

(2) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τηρούνται σε συνεχή βάση.