Άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου

350.-(1) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και δεν υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει του άρθρου 14, υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και σε σχέση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, των άρθρων 45 και 46, του εδαφίου (2) του άρθρου 106, του άρθρου 107, των άρθρων 109 έως 134, του άρθρου 140 και των άρθρων 158 έως 176.

(3) Άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών που παραχωρείται δυνάμει του παρόντος Μέρους, σε επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6, περιορίζει το δικαίωμα άσκησης των εν λόγω εργασιών μόνο στη Δημοκρατία.