Υπολογισμός βασικών ιδίων Κεφαλαίων

352. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 94 του παρόντος Νόμου, σε σχέση με των υπολογισμό των βασικών ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θεωρούνται ως εγκεκριμένες επενδύσεις ελεύθερα από κάθε προβλεπόμενη υποχρέωση.