Εγκεκριμένες επενδύσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων του άρθρου 6

353.-(1) Για τους σκοπούς τους παρόντος Μέρους «εγκεκριμένες επενδύσεις» σημαίνει επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και-

(α) Τις κατηγορίες των επενδύσεων, στις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου θα δύνανται να τοποθετούν τα περιουσιακά τους στοιχεία∙ και

(β) ποσοστιαίους περιορισμούς αναφορικά με τα ποσά που δύνανται να επενδυθούν σε κάθε κατηγορία επένδυσης

και οι οποίες περιλαμβάνονται σε Οδηγίες που εκδίδει κατά καιρούς ο Έφορος, εφεξής καλούμενες «οδηγίες για εγκεκριμένες επενδύσεις», οι οποίες υπόκεινται σε αναθεώρηση όποτε ο Έφορος το κρίνει σκόπιμο.

(2) Οι οδηγίες για εγκεκριμένες επενδύσεις που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν δύνανται να επιβάλλουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6 την υποχρέωση προς τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένη κατηγορία εγκεκριμένων επενδύσεων, δύνανται όμως να προβλέπουν κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη του παρόντος Νόμου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6 επενδύουν σε εγκεκριμένες επενδύσεις ελεύθερες από κάθε εμπράγματο βάρος.

(4) Οι εγκεκριμένες επενδύσεις, στις οποίες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6 οφείλουν να τοποθετούν περιουσιακά στοιχεία πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά, σε σχέση με το ύψος και το είδος τους και ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες-

(α) Εγκεκριμένες επενδύσεις ασφάλισης Γενικής Φύσεως·

(β) εγκεκριμένες επενδύσεις ασφάλισης Ζωής που συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια (κλάδος III του Πρώτου Παραρτήματος)·

(γ) εγκεκριμένες επενδύσεις ασφάλισης εργασιών διαχείρισης ταμείου ομαδικής συνταξιοδοτήσεως και εργασίες που εξαρτώνται από τη διάρκεια της ανθρώπινης Ζωής που καθορίζονται ή προβλέπονται από τη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων (κλάδοι VII και VIII του Πρώτου Παραρτήματος)·

(δ) εγκεκριμένες επενδύσεις ασφάλισης Ζωής που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες (ii) και (iii) του παρόντος εδαφίου·

(ε) εγκεκριμένες επενδύσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας.

(5) Για σκοπούς κάλυψης των τεχνικών προβλέψεων που αφορούν ασφαλιστήρια της ασφάλισης Ζωής που συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόμου, επιτρέπεται σε ασφαλιστική επιχείρηση του άρθρου 6 η απόκτηση μετοχών της μητρικής της, νοουμένου ότι τέτοια απόκτηση δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής της επιχείρησης, όπως αυτό θα καθορίζεται στις εκάστοτε Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις και νοουμένου ότι για την απόκτηση τέτοιων μετοχών θα τηρούνται οποιαδήποτε άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις.

(6) Απαγορεύεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 6 να επενδύουν περιουσιακά τους στοιχεία, που καλύπτουν τις τεχνικές τους προβλέψεις –

(α) Σε κατηγορίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στις Οδηγίες για Εγκεκριμένες Επενδύσεις που εκάστοτε ισχύουν· και

(β) κατά τρόπο που να υπερβαίνουν τους ποσοστιαίους περιορισμούς που καθορίζονται στις Οδηγίες αυτές.

(7) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (5), σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις ο Έφορος δύναται, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, να επιτρέψει σε ασφαλιστική επιχείρησή του άρθρου 6 κατ΄ αίτησή της-

(α) να προβεί σε επενδύσεις για καθορισμένο χρόνο σε άλλες κατηγορίες εγκεκριμένων επενδύσεων για την κάλυψη των τεχνικών της προβλέψεων· ή/και

(β) να παρεκκλίνει για ορισμένο χρόνο από τους ποσοστιαίους περιορισμούς,που καθορίζονται στις Οδηγίες για εγκεκριμένες επενδύσεις.

(8) Ασφαλιστική επιχείρηση και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 399 και 400 του παρόντος Νόμου.