Εντός ομίλου συναλλαγές

304.-(1) Σε περίπτωση που η μητρική επιχείρηση μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, ο Έφορος, ως εποπτική αρχή των εν λόγω ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ασκεί γενική εποπτεία επί των συναλλαγών μεταξύ αυτών των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας και των συνδεδεμένων της επιχειρήσεων.

(2) Τα άρθρα 284, 288 έως 294 και 298 εφαρμόζονται κατ΄αναλογία.