Συνεργασία με τις τρίτες χώρες

305. Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία του Εφόρου με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 303 του παρόντος Νόμου.