Συνεργασία με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών

303. Ο Έφορος συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών στο πλαίσιο συμφωνιών που δύναται να συνάπτει η Επιτροπή με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τα μέσα για την άσκηση της εποπτείας στο επίπεδο των ομίλων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Ένωση και οι οποίες διαθέτουν θυγατρικές ή κατέχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός της Ένωσης ή για την εποπτεία στο επίπεδο του ομίλου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν την έδρα τους στο έδαφός τους και οι οποίες διαθέτουν θυγατρικές ή κατέχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.