Μητρικές επιχειρήσεις εκτός Ένωσης: επίπεδα

302.-(1) Όταν η μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 299 του παρόντος Νόμου είναι η ίδια θυγατρική ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, ο Έφορος εφαρμόζει την εξακρίβωση που προβλέπεται στο άρθρο 299 μόνο στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης, η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου τρίτης χώρας, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών τρίτης χώρας ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας.

(2) Ο Έφορος δύναται να αποφασίζει, σε περίπτωση απουσίας ισοδύναμης εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 299, να προβαίνει σε νέα εξακρίβωση σε χαμηλότερο επίπεδο, όταν υφίσταται μητρική επιχείρηση ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου τρίτης χώρας, είτε για εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών τρίτης χώρας, είτε για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας και σε τέτοια περίπτωση ο Έφορος αιτιολογεί την απόφασή του στον όμιλο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 301 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ΄αναλογία.