Εποπτεία συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου

284.-(1) Η εποπτεία των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου ασκείται από τον Έφορο, όταν αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή του ομίλου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 286 του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 285 και με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους.

(2) Για σκοπούς εποπτείας των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1), ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που ανήκουν στον όμιλο, οφείλουν να αναφέρουν σε τακτική βάση, τουλάχιστον ανά έτος, στον Έφορο όλες τις σημαντικές εντός του ομίλου συναλλαγές από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε όμιλο, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με φυσικό πρόσωπο συνδεόμενο στενά με οποιαδήποτε επιχείρηση του ομίλου, εκτός εάν έχουν εξαιρεθεί από τον Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 253, καθώς επίσης να δηλώνουν το συντομότερο δυνατό τις πολύ σημαντικές συναλλαγές εντός του ομίλου.

(3) Οι πληροφορίες του εδαφίου (2) υποβάλλονται στον Έφορο από την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία ηγείται του ομίλου ή, εάν του ομίλου δεν ηγείται ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, από την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στον όμιλο που έχει καθορισθεί από τον Έφορο μετά από διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και με τον όμιλο:

Νοείται ότι οι συναλλαγές εντός του ομίλου υπόκεινται στην εποπτική εξέταση του Εφόρου.

(4) Ο Έφορος, μετά από διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και τον όμιλο, προσδιορίζει το είδος των συναλλαγών εντός του ομίλου που οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε κάποιο συγκεκριμένο όμιλο πρέπει να αναφέρουν σε κάθε περίσταση και για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 282 του παρόντος Νόμου.

(5) (α) Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν τα σχετικά με τον ορισμό σημαντικών συναλλαγών εντός ομίλου για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(β) Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν τρόπους εντοπισμού των σημαντικών συναλλαγών εντός του ομίλου για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(γ) Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν τις διαδικασίες, μορφοτύπους και υποδείγματα για τον τρόπο αναφοράς σημαντικών συναλλαγών εντός ομίλου για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.