Υποχρέωση κυπριακών επιχειρήσεων να κοινοποιούν στοιχεία αναφορικά με τη συγκέντρωση κινδύνων

283. Κυπριακές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, οι οποίες είναι μέλη ομίλου κατά την έννοια του παρόντος Μέρους, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν, μέσω της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής επιχείρησης η οποία ηγείται του ομίλου ή, εάν του ομίλου δεν ηγείται ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στον όμιλο που έχει καθορισθεί από την εποπτική αρχή του ομίλου, σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ανά έτος, στην αρμόδια εποπτική αρχή του ομίλου, οποιαδήποτε σημαντική συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο του ομίλου, εκτός εάν εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση με απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής του ομίλου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 215, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.