Εποπτεία της συγκέντρωσης κινδύνων

282.-(1) Η εποπτεία της συγκέντρωσης κινδύνων σε επίπεδο ομίλου ασκείται από τον Έφορο, ως αρμόδια εποπτική αρχή ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (4) με το άρθρο 285 και τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους.

(2) Για σκοπούς εποπτείας των συγκεντρώσεων κινδύνου στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1), οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών οφείλουν να αναφέρουν, σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ανά έτος, στον Έφορο οποιαδήποτε σημαντική συγκέντρωση κινδύνων στο επίπεδο του ομίλου, εκτός εάν τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο (2) του άρθρου 253 του παρόντος Νόμου.

(3) Οι αναγκαίες πληροφορίες υποβάλλονται στον Έφορο από την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση η οποία ηγείται του ομίλου ή, εάν του ομίλου δεν ηγείται ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, από την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, από την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στον όμιλο που έχει καθορισθεί από τον Έφορο μετά από διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και με τον ίδιο τον όμιλο:

Νοείται ότι οι συγκεντρώσεις κινδύνων αποτελούν αντικείμενο εποπτικής εξέτασης του Έφορου.

(4) Ο Έφορος, μετά από διαβούλευση με τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και τον όμιλο, καθορίζει το είδος των κινδύνων που πρέπει να αναφέρουν σε κάθε περίπτωση οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κάποιου συγκεκριμένου ομίλου αφού λάβει υπόψη τον συγκεκριμένο όμιλο και τη δομή διαχείρισης των κινδύνων του ομίλου και επιβάλλει τα κατάλληλα όρια με βάση τις απαιτήσεις του κεφαλαίου φερεγγυότητας ή τις τεχνικές προβλέψεις ή και τα δύο.

(5) Ο Έφορος, κατά την εξέταση των συγκεντρώσεων κινδύνων όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4), παρακολουθεί ιδίως τον πιθανό κίνδυνο μετάδοσης στον όμιλο, τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και το επίπεδο ή το μέγεθος των κινδύνων.

(6) Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν τα σχετικά με τον ορισμό της σημαντικής συγκέντρωσης κινδύνου για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν τρόπους εντοπισμού σημαντικών συγκεντρώσεων κινδύνων και προσδιορισμού των κατάλληλων ορίων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(7) Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα καθορίζουν τους μορφότυπους και υποδείγματα για τον τρόπο αναφοράς αυτών των συγκεντρώσεων κινδύνων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.