Εποπτεία του συστήματος διακυβέρνησης

285.-(1) Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Τέταρτο Κεφάλαιο, Τμήμα 2 εφαρμόζονται κατ΄αναλογία στο επίπεδο του ομίλου.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), τα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου και οι διαδικασίες αναφοράς εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εποπτείας του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 251, εδάφιο (3), παράγραφοι (α) και (β), έτσι ώστε τα εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες αναφοράς να μπορούν να ελέγχονται σε επίπεδο ομίλου.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου του ομίλου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Κατάλληλους μηχανισμούς όσον αφορά τη φερεγγυότητα του ομίλου για τον εντοπισμό και τη μέτρηση όλων των σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται και για την κατάλληλη σύνδεση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων με τους κινδύνους·

(β) ορθές διαδικασίες αναφοράς και λογιστικής για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου και της συγκέντρωσης των κινδύνων.

(4) Τα συστήματα και οι διαδικασίες πληροφόρησης που αναφέρονται στα εδάφια (1) μέχρι (3) υπόκεινται σε εποπτική αξιολόγηση από τον Έφορο ως αρχή εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο Τρίτο Κεφάλαιο, του παρόντος Μέρους.

(5)(α) Κάθε συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών οφείλει να αναλαμβάνει, στο επίπεδο του ομίλου, την αξιολόγηση που απαιτείται από το άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, η οποία υπόκειται στην εποπτεία του Εφόρου ως αρμόδιας αρχής εποπτείας του ομίλου.

(β) Όταν ο υπολογισμός της φερεγγυότητας στο επίπεδο του ομίλου εκτελείται με τη μέθοδο 1, στην οποία παραπέμπει το άρθρο 268 του παρόντος Νόμου, η συμμετέχουσα επιχείρηση ασφάλισης ή αντασφάλισης ή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών διευκρινίζει σαφώς στον Έφορο τη διαφορά μεταξύ του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας καθεμιάς από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασφάλισης ή αντασφάλισης και των ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου.

(γ) H συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Εφόρου, δύναται να προβεί σε όλες τις εκτιμήσεις που απαιτούνται από το άρθρο 46 στο επίπεδο του ομίλου και στο επίπεδο οποιασδήποτε θυγατρικής στον όμιλο, ταυτοχρόνως, και μπορεί να εκπονήσει ένα ενιαίο έγγραφο που να καλύπτει όλες αυτές τις εκτιμήσεις.

(δ) Η επιλογή της δυνατότητας αυτής δεν απαλλάσσει τις οικείες θυγατρικές από την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 46.

(6) Ο Έφορος, πριν δώσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το εδάφιο (5), ζητεί τη γνώμη και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις όλων των μελών του Σώματος των εποπτικών αρχών που αναφέρεται στο άρθρο 287 του παρόντος Νόμου και σε περίπτωση που ο όμιλος επέλεξε τη δυνατότητα που προβλέπεται στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (5), υποβάλλει ταυτοχρόνως το σχετικό έγγραφο σε όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.