Επιβλαβείς δικαιοπραξίες

340. Το εδάφιο (8) του άρθρου 315 δεν ισχύει, εάν το πρόσωπο που επωφελήθηκε από δικαιοπραξία, η οποία είναι επιβλαβής για το σύνολο των πιστωτών, αποδεικνύει ότι η δικαιοπραξία αυτή διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος καταγωγής και το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσβολή της δικαιοπραξίας.