Ρυθμιζόμενες αγορές

339.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 336 του παρόντος Νόμου τα αποτελέσματα ενός μέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμμετεχόντων σε ρυθμιζόμενη αγορά διέπονται μόνον από το δίκαιο που διέπει την εν λόγω αγορά.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εμποδίζουν τις κατά το άρθρο 315 αγωγές ακυρότητας, ακύρωσης ή κήρυξης της δικαιοπραξίας ανενεργού, που τυχόν ασκούνται όσον αφορά την προσωρινή παύση πληρωμών ή συναλλαγών δυνάμει του δικαίου που διέπει την εν λόγω αγορά.