Προστασία του αποκτώντος τρίτου

341. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση, μετά τη λήψη μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, συνάπτει δικαιοπραξία διά της οποίας διαθέτει εξ επαχθούς αιτίας τα ακόλουθα στοιχεία, εφαρμοστέο δίκαιο είναι:

(α) όσον αφορά ακίνητο, το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο·

(β) όσον αφορά πλοίο ή αεροσκάφος που εγγράφεται υποχρεωτικά σε δημόσιο μητρώο, το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου·

(γ) όσον αφορά κινητές αξίες ή άλλους τίτλους, προϋπόθεση της ύπαρξης ή της μεταβίβασης των οποίων είναι η εγγραφή σε μητρώο ή σε λογαριασμό, κατά τα οριζόμενα από το δίκαιο, ή οι οποίες κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι τοποθετούνται σε κεντρικό σύστημα καταθέσεων διεπόμενο από το δίκαιο κράτους μέλους, το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του μητρώο, του λογαριασμού ή του συστήματος.