Δημοσίευση των αποφάσεων περί μέτρων εξυγίανσης

311.-(1) Ο Έφορος δημοσιεύει τη λήψη μέτρων εξυγίανσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, και το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα.

(2) Στη δημοσίευση αναφέρεται ρητά ο Έφορος ως η αρχή που έλαβε τα μέτρα εξυγίανσης και ότι αυτά διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας.

(3) Οι δημοσιεύσεις του άρθρου αυτού δεν απαιτούνται σε περίπτωση που τα μέτρα εξυγίανσης που έχουν διαταχθεί θίγουν αποκλειστικά τα συμφέροντα μετόχων, μελών ή υπαλλήλων της εταιρείας.

(4) Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση των δημοσιεύσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) και παράγουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών.

(5) Ο Έφορος δύναται να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέτρα εξυγίανσης που έχουν ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος, σε σχέση με τα οποία έχει ενημερωθεί