Ενημέρωση των γνωστών πιστωτών και δικαίωμα αναγγελίας απαιτήσεων

312. Ο Έφορος ενημερώνει αναφορικά με τη λήψη μέτρων εξυγίανσης τους πιστωτές που έχουν τη συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 331 και το εδάφιο (1) του άρθρου 332 καθώς επίσης και τους γνωστούς πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος μέλος.