Ενημέρωση των εποπτικών αρχών

310. Ο Έφορος ενημερώνει επειγόντως τις εποπτικές αρχές όλων των άλλων κρατών μελών για την απόφασή του να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης, εάν είναι δυνατόν πριν από τη λήψη τους ή, διαφορετικά, αμέσως μετά, και για τα ενδεχόμενα πρακτικά αποτελέσματα των μέτρων αυτών.