Λήψη μέτρων εξυγίανσης - εφαρμοστέο δίκαιο

309.-(1) Μέτρα εξυγίανσης επί κυπριακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποφασίζονται από τον Έφορο και διέπονται από την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία.Τα μέτρα εξυγίανσης δεν εμποδίζουν την έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης.

(2) Τα μέτρα εξυγίανσης επί κυπριακών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ισχύουν και για τυχόν υποκαταστήματα της κυπριακής ασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα, και παράγουν από τη λήψη τους από τον Έφορο, πλήρη αποτελέσματα και στα εν λόγω κράτη μέλη ή στην τρίτη χώρα, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων, χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμα και εάν το δίκαιο αυτών των άλλων κρατών μελών δεν προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις που δεν πληρούνται.

(3) Τα μέτρα εξυγίανσης επί υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων κράτους μέλους που έχουν διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών ισχύουν αυτόματα στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων τρίτων προσώπων, χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμη και αν το δίκαιο της Δημοκρατίας δεν προβλέπει τέτοια μέτρα εξυγίανσης ή εξαρτά την εφαρμογή τους από προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται.