Ερμηνεία για τους σκοπούς τους παρόντος Μέρους

356. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικής έννοια-

«διαμεσολαβητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έναντι προμήθειας ή αμοιβής εργασίες διαμεσολάβησης και έχει εγγραφεί σε ένα από τα Μητρώα του άρθρου 370 του παρόντος Νόμου.

«επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν βάσει ασφάλισης», για τους σκοπούς του άρθρου 369, σημαίνει το ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει αξία ληκτότητας ή εξαγοράς πλήρως ή εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, στις διακυμάνσεις της αγοράς και δεν περιλαμβάνει:

(α) ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου γενικής φύσεως, όπως ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου∙

(β) συμβάσεις ασφάλισης ζωής, όπου οι παροχές από τη σύμβαση είναι πληρωτέες μόνο σε περίπτωση θανάτου ή για ανικανότητα λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή αναπηρίας∙

(γ) συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο της Δημοκρατίας, έχουν αναγνωριστεί ότι έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την καταβολή εισοδήματος στον επενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον επενδυτή το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές∙

(δ) επίσημα αναγνωρισμένα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία (schemes) δυνάμει του παρόντος Νόμου∙

(ε) ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται δυνάμει οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εισφορά του εργοδότη και στα οποία ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς το συνταξιοδοτικό προϊόν ή τον πάροχο του συνταξιοδοτικού προϊόντος∙

«επιχείρηση εργασιών διαμεσολάβησης τρίτης χώρας» σημαίνει επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα που έχει ως αντικείμενο την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης ανεξάρτητα από τη νομική μορφή την οποία περιβάλλεται∙

«εργασίες διαμεσολάβησης» σημαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες συνίστανται είτε στην παρουσίαση, πρόταση προπαρασκευή σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, είτε στην σύναψη σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, είτε στην παροχή βοήθειας κατά τη διαχείριση και εκτέλεση σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

«κράτος μέλος καταγωγής διαμεσολαβητή» λογίζεται:

(α) εάν ο διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, το κράτος μέλος όπου, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους, βρίσκεται η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου ή η εταιρική του έδρα, ή

(β) εάν ο διαμεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί το φυσικό πρόσωπο και στο οποίο ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες∙

«κράτος μέλος υποδοχής διαμεσολαβητή» λογίζεται το κράτος μέλος όπου ο διαμεσολαβητής ιδρύει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες.