Κανονισμοί

355. Κανονισμοί που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, δύνανται να καθορίζουν οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.